Zoek in onze shop

INVERTA
OOK OP DE
BEDRIJFSVLOER

Een goed binnenklimaat is in grote mate van invloed op
het gevoel van comfort, het welzijn en de gezondheid
en daarmee op de prestaties van uw medewerkers.

MEER INFO

EEN VAKMAN
GAAT VOOR
VOORDEEL

Neemt u minimaal 5 systemen
per jaar af? Vraag dan een
groothandel account aan.

MEER INFO

Algemene voorwaarden

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en tussen Inverta B.V. en haar opdrachtgever overeengekomen werk met betrekking tot installatie- en onderhoudswerkzaamheden. 

II AANBOD

Artikel 2: Aanbod van Inverta B.V.
1.Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 450 te boven zal gaan wordt schriftelijk of per e-mail gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2.Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening.
3.Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
4.Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormings-methode die zal worden gehanteerd:
- Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
- Bij de prijsvormingsmethode regie doet Inverta B.V. een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren.
Desgewenst geeft Inverta B.V., indien de situatie haar dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
5.Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
6.De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Inverta B.V. of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Inverta B.V. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Inverta B.V. gedaan verzoek franco aan Inverta B.V. te worden toegezonden.
7.Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is Inverta B.V. gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten.
8.Indien Inverta B.V. bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de opdrachtgever, dient zij dit in het aanbod te vermelden.
9.Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3: Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever.
De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk schriftelijk of per e-mail.
Artikel 4: Verplichtingen van Inverta B.V.
1.Inverta B.V. zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Inverta B.V., tenzij anders overeengekomen.
2.Indien Inverta B.V. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3.Inverta B.V. verplicht de opdrachtgever te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
- gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 5: Annulering van opdracht
Indien de overeenkomst voor de aanneming van het werk (aannemingsovereenkomst) met Inverta B.V. wordt geannuleerd of opgezegd voordat het werk is opgeleverd, dan heeft Inverta B.V. het recht om 10% van het totaal overeengekomen bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever
1.De opdrachtgever stelt Inverta B.V. in de gelegenheid het werk te verrichten.
2.De opdrachtgever zorgt ervoor dat Inverta B.V. tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. Inverta B.V. geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op haar vakgebied.
3.De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
4.De opdrachtgever draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 2 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
5. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Inverta B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de Algemene Voorwaarden uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever Inverta B.V.
hiervan tijdig in kennis te stellen. 
6.Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van
de opdrachtgever komt, dan dient de opdrachtgever de daaruit voor Inverta B.V. voortvloeiende schade
te vergoeden indien deze aan de opdrachtgever kan worden toegerekend.
7.De opdrachtgever draagt het risico voor schade en/of overlast veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
- positionering van het binnen- en/of het buitendeel;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
- onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens;
8.In geval van een tekortkoming van Inverta B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de opdrachtgever Inverta B.V. daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.
Artikel 7: Meer- en minderwerk
1.Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het
saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.
2.In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk kan Inverta B.V. alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging.
3.Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.
4.Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
5.Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Inverta B.V. resp. opdrachtgever op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.
Artikel 8: Onvoorziene omstandigheden
1.Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Inverta B.V. hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
2.Indien Inverta B.V. de opdrachtgever niet kan bereiken, dient zij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk
handelen vereist.
3.Eventuele extra kosten die Inverta B.V. moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
4.Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.
Artikel 9: Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de
uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.
Artikel 10: Oplevering
1.Het werk is opgeleverd wanneer Inverta B.V. aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
2.Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

IV BETALING

Artikel 11: Vooruitbetaling/zekerheid
1.Na het sluiten van de overeenkomst kan Inverta B.V. zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
2.Indien en zolang de opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Inverta B.V. gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.
Artikel 12: Betaling in termijnen
1.Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.
2.Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Inverta B.V. haar verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten.
Artikel 13: De eindafrekening
1.Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Inverta B.V. bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
2.In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de Algemene Voorwaarden
oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3.In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft Inverta B.V. een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij Inverta B.V. de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
4.Betaling van de eindafrekening vindt plaats conform de vermelde betalingstermijn na ontvangst van de rekening.
Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting
1.Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Inverta B.V. na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 12 lid 1 en artikel 13 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2.Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Inverta B.V. rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 12 lid 1 en artikel 13 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3.Inverta B.V. is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Inverta B.V. hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.
4.Inverta B.V. blijft de eigenaar van alle geleverde materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.Indien Inverta B.V. een door haar aan de opdrachtgever verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de opdrachtgever Inverta B.V. per brief op haar verzuim. Indien Inverta B.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

V GARANTIE

Artikel 15: Garantie
1.Inverta garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 24 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.
2.De wettelijke garantietermijn van 2 jaar geldt zoals vermeld in de overeenkomst, tenzij Inverta B.V. en de opdrachtgever een langere garantietermijn overeenkomen.
3.op alle accessoires zoals een afstandsbediening of een condens pomp is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.
4.op alle airconditioning- en warmtepomp toestellen geleverd via Inverta webshop is 24 maanden garantie van toepassing, mits het toestel aantoonbaar
(factuur- en een installatie certificaat) door een BRL100 erkend bedrijf geïnstalleerd, gecontroleerd en jaarlijks is onderhouden.
5.De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
- gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Inverta B.V.
zijn gemeld.
- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken.
- het gebrek geen gevolg is van het werk.
- gedurende de garantietermijn opdracht is verstrekt aan niet BRL100 gecertificeerde derden om aan de installatie voorzieningen te treffen van welke aard dan ook (installatie, demontage, herinstallatie, onderhoud of modificatie) dan wel wanneer door de opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen.
- gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud is verricht.
- de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6.Voor alle leveringen aan installateurs en installatie of bouwbedrijven zijn garantievoorwaarden B2B1221 van toepassing.

VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 16: Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de
overeenkomsten die op basis van deze algemene
voorwaarden zijn gesloten.
Artikel 17: Benaming
Deze algemene voorwaarden kunnen worden
aangehaald als Algemene Voorwaarden Inverta B.V.

VP1221


WELKOM BIJ INVERTA B.V.

Een goed binnenklimaat is van grote invloed op het gevoel van comfort, het welzijn en de gezondheid van mensen en daardoor ook op hun prestaties.

Inverta is een innovatief BRL100 gecertificeerd bedrijf te Son en Breugel en expert op het gebied van klimaatbeheersing. Wij leveren en installeren voor zowel bedrijven als particulieren met speciale aandacht voor een fraaie afwerking. We leveren landelijk en zijn een onafhankelijk installatiebedrijf dat werkt met uitsluitend topmerken zoals Mitsubishi, LG, Daikin en Panasonic.

Inverta adviseert u op een heldere manier over airconditioning, ventilatie- en warmtepompen.

Deskundigheid en klantvriendelijkheid zijn belangrijke pijlers van ons bedrijf evenals het vermogen tot meedenken, een sterk ontwikkeld gevoel voor service en een grote flexibiliteit.

BRL100 SBB

Volg ons op Facebook